Adatvédelmi és jogi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

a www.i-am.hu továbbiakban <i:am> weboldalon megadott személyes adatok kezeléséről

  1. A <i:am> weboldalon meghirdetett regisztrációban a regisztráló ügyfél – a regisztrációs folyamat részeként – az alábbi személyes adatait adja át kezelésre az <i:am> weboldal részére (az adatszolgáltatás önkéntes): a weboldalon szereplő hírlevél feliratkozáshoz szükséges e-mail cím.
  2. Az ügyfél a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez a szolgáltatásra történő regisztrációval és a személyes adatok megadásával adja hozzájárulását.
  3. Az <i:am> a résztvevők személyes adatait saját marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és a regisztráló tájékoztatása céljára elektronikus hírközlési úton (e-mail) használja fel. Figyelemmel az adatok önkéntes, az adattulajdonosok saját maguk által szolgáltatott voltára, az adattulajdonosoknak a jelen tájékoztatóban foglaltak szerinti adatkezeléshez való hozzájárulása a regisztráció alapján megadottnak tekintendő. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
  4. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül további harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.
  5. Az adatbázis az <i:am> megszűnésével, illetve a kért tájékozató anyagok továbbítását követően haladéktalanul megsemmisítésre kerül.
  6. Amennyiben az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az <i:am> az adatait saját marketing tevékenységéhez használja fel és kezelje, úgy a regisztráció során megadott ügyféladatokat az <i:am> visszavonásig kezeli.
  7. Amennyiben az érintett adattulajdonos a jövőben nem kíván további információkat kapni az <i:am> egyéb szolgáltatásairól, úgy személyes adatainak marketing célú adatbázisból való törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását az iamfueling@gmail.com elektronikus címen keresztül írásbeli nyilatkozattal bármikor kérheti.

Adatvédelmi azonosító

Jogi nyilatkozat

Feltételek elfogadása; vonatkozó jog

A Weboldal megnyitásával, böngészésével és/vagy használatával elfogadja jelen feltételeket (a továbbiakban: Feltételek) és a vonatkozó jogszabályok és rendelkezések betartását. Kijelenti, hogy jogosult ezeket a feltételeket saját vagy az ön által képviselt fél nevében elfogadni. Amennyiben ezen feltételek valamelyik kitételét bármely állam jogszabályai, törvényei, rendeletei vagy egyéb szabályozása, illetve bármely bíróság jogerős ítélete érvénytelennek nyilvánítja, az nem befolyásolhatja a feltételek többi kitételének végrehajthatóságát.

A Weboldalon található egyes dokumentumokra további feltételek vonatkozhatnak, amely feltételeket az adott dokumentum közli.

Az <i:am> ezt a Weboldalt magyarországi irodából ellenőrzi és működteti. A weboldal megnyitásával elfogadja, hogy a nemzetközi magánjog elveit figyelmen kívül hagyva a weboldal használatával kapcsolatos minden vitás kérdésben a MAGYAR JOG az irányadó. Az <i:am> nem vállal felelősséget arra vonatkozóan, hogy a weboldal tartalma más országból való használatra megfelelő és elérhető, és megnyitása tilos minden olyan országból, ahol a weboldal tartalma illegális. A Weboldalt más országból megnyitó látogatók saját kockázatukra teszik azt, és ők felelősek a vonatkozó helyi jogszabályok betartásáért. Elfogadja, hogy az <i:am> saját döntése alapján bármikor elutasíthatja vagy megszüntetheti a látogatók hozzáférését a Weboldalhoz.

A tartalom használatára vonatkozó korlátozások

A Tartalmat szerzői jog védi. Copyright ©<i:am> MINDEN JOG FENNTARTVA. A tartalmat szerzői jog, nemzetközi egyezmények és minden vonatkozó nemzeti jogszabály védi. Az <i:am> előzetes írásbeli engedélye nélküli Tartalom sem részben, sem egészben nem reprodukálható (akár hivatkozások létrehozásával, akár más módszerekkel), nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható. Az <i:am> mindazonáltal engedélyezi, hogy saját, nem kereskedelmi célú használatra megjelenítse, letöltse vagy kinyomtassa a Weboldalon levő anyagok egyes részeit. A Weboldalról letöltött anyagokban nem módosíthatja a tulajdonjogra vonatkozó információkat, és nem törölheti ki azokat. Az <i:am> nem személyes jellegű adatgyűjtést végezhet böngészése során az IP cím aktivitása alapján, beleértve az aktuálisan megtekintett URL-eket. Ezen adatok olyan statisztikák elemzésére kerülnek felhasználásra, mint a látogatások száma, az oldalon töltött átlagos idő, megtekintett aloldalak száma, illetve egyéb adatok. Ezen adatok alapján történik az oldal ellenőrzése, illetve az általános minőség javítása. A statisztikai adatgyűjtés mellett az oldalról való letöltést, és reklám célú információkat is figyelemmel követi a rendszer, beleértve az oldal látogatóinak érdeklődési körét és demográfiai adatait.

Üzenetküldések

Az oldalon keresztül vagy elektronikus levélben az <i:am> –nek küldött semmilyen kommunikáció vagy anyag NEM tekinthető bizalmasnak. Vállalja, hogy a kommunikáció vagy anyag nem tartalmaz törvénytelen vagy megjelentetésre más módon alkalmatlan tartalmat; hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy bármilyen kommunikáció vagy anyag küldése előtt eltávolítsa abból a vírusokat vagy egyéb károkozásra alkalmas elemeket; illetve, hogy a küldeni kívánt anyag a tulajdonában van vagy korlátlan használati joggal rendelkezik ahhoz, hogy elküldje az <i:am> -nek. Az <i:am> nem köteles tartózkodni a kommunikáció vagy anyag reprodukálásától, publikálásától vagy bármilyen formában, bármilyen célra történő egyéb felhasználásától. Az <i:am> bármilyen célra, köztük termékek és szolgáltatások fejlesztésére, gyártására és/vagy piacra juttatására is szabadon felhasználhatja az ilyen kommunikáció vagy anyag tartalmát, köztük a bennük levő ötleteket, újításokat, fogalmakat, módszereket és know-how-kat, anélkül, hogy a küldőnek ezért bármilyen ellentételezéssel tartozna. Vállalja, hogy semmilyen jogi lépést nem tesz az <i:am> -el szemben az elküldött anyaggal kapcsolatban, illetve kártalanítja az <i:am> -et, amennyiben harmadik fél az ön által küldött anyaggal kapcsolatban bármilyen jogi lépést tesz az <i:am> -el szemben. Az <i:am> nem képes a Weboldal felhasználói által közzétett tartalmat ellenőrizni. Az <i:am> nem vállal felelősséget az itt megtalálható tartalomért és információért, köztük annak valódiságáért és pontosságáért. Az <i:am> saját belátása szerint bármikor eltávolíthatja a felhasználók által közzétett bármely tartalmat.

Módosítások

Az <i:am> bármikor, értesítés nélkül, részben vagy egészben módosíthatja, vagy eltávolíthatja a Tartalmat. Az <i:am> az itt közölteket frissítve, időről időre módosíthatja jelen Feltételeket. A Weboldal használatával beleegyezik, hogy kötelezőnek tekinti ezeket a módosításokat és vállalja, hogy rendszeresen megnyitja ezt az oldalt, hogy lássa, milyen Feltételeket köteles betartani.

Külső hivatkozások

Hogy minél értékesebb tartalmat biztosítson látogatóinak, az <i:am> különböző külső weboldalakra hivatkozhat a Weboldalról. Külső oldalakra mutató hivatkozások megnyitásakor még az adott oldalak használata előtt köteles áttanulmányozni és elfogadni azok használati feltételeit. Elfogadja, hogy az <i:am> még abban az esetben sem rendelkezik ellenőrzéssel a hivatkozott oldalak felett, ha a külső fél kapcsolatban áll az <i:am> -el, és az <i:am> semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen külső oldalakon létrehozott vagy megjelentett tartalomért. A más oldalakra mutató hivatkozások pusztán a Weboldal felhasználóinak kényelmét szolgálják.

Felelősség kizárása

Az <i:am> „as is” (ahogyan van) alapon biztosítja a Weboldalt és annak tartalmát, és semmilyen, sem kifejezett vagy hallgatólagos felelősséget nem vállal a Weboldal vagy az arról hivatkozott oldalak elérhetőségére, pontosságára, megbízhatóságára és tartalmára. Az <i:am> -re vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizár minden felelősséget, hallgatólagos, illetve törvényi vagy más jogszabályba foglalt szavatosságot, nem kizárólagos módon beleértve a jogtisztasági jótállást vagy a forgalomképességet vagy adott célra való megfelelőséget. Ezen túlmenően az <i:am> nem vállal felelősséget arra vonatkozóan, hogy a Weboldal zavartalanul és hibamentesen működik, a hibákat kijavítják, illetve a Weboldal és az oldalakat elérhetővé tevő szerver vírusoktól és más károkozóktól mentes. A vonatkozó jogszabályok nem feltétlenül teszik lehetővé egyes jótállások kizárását, így előfordulhat, hogy a fenti kizárások önre nem érvényesek.

Az <i:am> oldalon található információ és/vagy útmutatók nem helyettesítik az egészségügyi szakemberek vagy orvosok szolgáltatásait.

A regisztrációval az ügyfél az <i:am> ügyfele lett. Az ügyfél felelősséggel kijelenti, hogy egészségi állapotát rendszeresen ellenőrizteti orvossal, és az útmutatásokat felkészülten, egészségesen teljesíti, tudomásul veszi, hogy az <i:am> -et nem terheli felelősség a nem megfelelő egészségi állapotból, rejtett betegségekből adódó sérülésekért, egészségügyi problémákért. Az ügyfél felelőssége és kötelessége, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje az egészségi állapotát.

Az <i:am> az alábbi böngészők használatát javasolja a Weboldalhoz: Internet Explorer 10.0 vagy újabb, Opera 12.0 vagy újabb, Chrome 23.0 vagy újabb, MozillaFirefox 20.0 vagy újabb és Safari 7.0 vagy újabb. Az <i:am> webes szolgáltatáshoz ajánlott böngésző a Chrome legfrissebb verziója.

Felelősség korlátozása

Az <i:am> semmilyen felelősséget nem vállal a Weboldal eléréséből, használatából vagy használhatatlanságából, illetve a tartalomban levő hibákból vagy hiányosságokból eredő közvetlen vagy közvetett kárért, elvesztett nyereségért vagy az üzletmenet leállásáért, akkor sem, ha az <i:am> -nek tudomása lehet ilyen károk előfordulásának lehetőségéről. A vonatkozó jogszabályok nem feltétlenül teszik lehetővé egyes jótállások kizárását, így előfordulhat, hogy a fenti kizárások önre nem érvényesek.

Védjegyek

Az <i:am> logó az <i:am> bejegyzett védjegye. Minden terméknév az <i:am> bejegyzett márkaneve vagy védjegye. A többi márkanév vagy védjegy harmadik fél márkaneve vagy védjegye. Sem licencet, sem jogot nem szerez a Weboldalon megjelenő bármely kereskedelmi jel vagy jegy használatára.

Adatvédelem

Ez az adatvédelmi tájékoztató általánosan vonatkozik az <i:am> weboldalára, de néhány oldalra különleges feltételek és kondíciók vonatkozhatnak. Titoktartás vonatkozik az önről, az <i:am> által gyűjtött adatokra és az ez által generált üzleti haszon mértékére. Amennyiben nem ért egyet az adatvédelmi politikával, kérjük, ne használja a Weboldalt.

Nem személyes információ

Az <i:am> többféleképpen gyűjthet önről személyes azonosításra nem alkalmas információt, például IP-címe vagy a legutóbb meglátogatott URL-ek alapján figyelve böngészését. Az ilyen információkat összesítve mérjük a látogatások számát, a Weboldalon töltött idő átlagos hosszát, a megtekintett oldalakat, stb. Arra használjuk az ilyen adatokat, hogy mérjük a Weboldal használatát és fejlesszük annak tartalmát. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezeket az adatokat harmadik fél számára átadhatjuk, de az átadott adatok NEM tartalmaznak személyes azonosításra alkalmas információt.

Személyes Információ

Annak érdekében, hogy a weboldalon keresztül bizonyos szolgáltatásokat tudjunk nyújtani az ügyfél részére, az <i:am> a személyes adatai megadását kéri. Lehetséges, hogy az <i:am> technikai információkat is begyűjt az ügyfelektől a saját eszközeit, tartozékait és szoftver használatát illetően. Az információkat marketing és promóciós célokra használhatja. Az információk felhasználásával az <i:am> ajánlhat szoftverfrissítéseket, terméktámogatást, és más lehetséges <i:am> termékekkel kapcsolatos szolgáltatást. Esetlegesen, az információk kutatási és fejlesztési célra is felhasználhatók. Amennyiben ön ellenzi adatainak e célú felhasználását, bármikor kérelmezheti a felhasználás megszakítását írásban az iamfueling@gmail.com e-mail címen.

Biztonság

Az <i:am> minden tőle elvárható intézkedést megtesz a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok használatának és pontatlanságának megakadályozására.

A gyűjtött információk pontossága

Az <i:am> saját kezdeményezésére kijavítja vagy törli a hiányos, pontatlan vagy használati céljára elavult személyes információkat. Bármikor jogosult az ön által megadott személyes információkhoz hozzáférni és azokat módosítani, sőt kérjük, hogy személyes fiókját megnyitva gondoskodjon elérhetőségi adatainak és a megadott más információknak a pontosságáról, teljességéről és naprakész állapotáról.

Cookie-k

Amikor megnyitja a Weboldalt, szerverünk egy kis szöveges fájlt – egy cookie-t – helyez el merevlemezén. Azzal, hogy megmutatja nekünk, vendégeink hogyan és mikor használják a Weboldalt, segít bennünket fejleszteni azt. Fontos megjegyeznünk, hogy a cookie-k biztonságosak. Nem futtathatók kódként és nem használhatók vírus továbbítására, személyes információk gyűjtésére vagy tárolására nem alkalmasak. Ha nem kíván cookie-kat fogadni vagy értesítést szeretne kapni elhelyezésükről, böngészőjében beállíthatja ezt, amennyiben a böngésző képes erre a funkcióra.

Kiskorúak

Az <i:am> kéri, hogy – a vonatkozó helyi jogszabályok előírásai szerint – „Kiskorú” -nak minősülő személyek jogügyleteket (vásárlás vagy bármilyen más ügylet) szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül ne tegyenek.

Copyright © <i:am>. MINDEN JOG FENNTARTVA.